Dziecko należy zapisać do chrztu w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień wcześniej. Aby zapisać dziecko do chrztu należy przynieść skrócony akt urodzenia dziecka, dowody osobiste rodziców, akt zawarcia małżeństwa oraz dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko adres zamieszkania oraz zaświadczenia z parafii do których należą, że mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka. W przypadku chrztu dziecka z innej parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza miejsca zamieszkania rodziców.

Sakramentu Chrztu św. najczęściej udzielamy w niedzielę na Mszy św. o godzinie 11:00, aby było to uroczyste przyjęcie dziecka do wspólnoty Kościoła, jednak z ważnych przyczyn po wcześniejszym uzgodnieniu sakramentu Chrztu św. udzielamy również w sobotę przed Mszą św. wieczorną.

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego — § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.