REGULAMIN KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH

ORGANIZATOR

 • Parafia w Łososinie Dolnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna

CELE KONKURSU

 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych     z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą
 • pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej
 • popularyzowanie sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • integracja społeczności lokalnej
 • promocja dorobku kulturowego wsi i podtrzymywanie lokalnych tradycji
 • promowanie kreatywności

UCZESTNICY

 • konkurs ma charakter otwarty
 • uczestnikami konkursu mogą być – dzieci, młodzież, osoby dorosłe, rodziny, grupy formalne i nieformalne

ZASADY UCZESTNICTWA

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie tradycyjnej lub współczesnej palmy wielkanocnej w technice:
 • wysokość palmy to minimum 100 cm
 • palma może być wykonana samodzielnie lub grupowo
 • prace nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu nie będą brane pod uwagę, przy ocenie w ramach konkursu

UWAGA!!! Fabrycznie wyprodukowane, gotowe palmy nie będą brane pod uwagę, przy ocenie w ramach konkursu.

SPOSÓB OCENY

Oceny prac zgłoszonych do konkursu palm dokona komisja konkursowa powołana  przez    Organizatora. Dopuszcza się wykonanie dwóch rodzajów palm: palma tradycyjna i palma współczesna.

Palma tradycyjna

 • wykonana z naturalnych surowców takich jak: trawa palmowa, bukszpan, bazie, drzewo wierzbowe, drzewo laskowe, zatrwian, suche lub świeże kwiaty, żarnowiec, rozmaryn
 • elementy zdobnicze: kwiaty zrobione z bibuły lub krepiny, wstążki z bibuły lub materiału
 • wiązanie palmy powinno być wykonane z pędów wierzby lub naturalnych sznurków
 • wyklucza się użycia sztucznych elementów, tj.: sztuczne kwiaty i wstążki, trawy barwione, druty i gwoździe

Palma współczesna

 • wykonana z materiałów najbardziej zbliżonych do palmy tradycyjnej
 • wykonany na konstrukcji jak wyżej opisana palma tradycyjna
 • dopuszcza się użycie traw barwionych, cisów oraz gałązek tui, cisu i jałowca
 • w palmach współczesnych duży wpływ na ocenę będzie miała wartość artystyczna i estetyczna palmy

Palmy oceniane będą w trzech kategoriach:

 • najładniejsza palma wielkanocna
 • największa palma wielkanocna
 • najbardziej oryginalna palma wielkanocna

KRYTERIA OCENY PALM

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
 • estetyka i staranność wykonania pracy
 • oryginalny pomysł, stopień trudności i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • trwałość pracy, różnorodność, skala i bogactwo użytych materiałów

NAGRODY

 • Komisja konkursowa powołana przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii.
 • Komisja konkursowa ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc oraz wyróżnień.
 • Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom konkursu drobne nagrody niespodzianki
 • Ocena dokonana przez komisję konkursową jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Wręczenie nagród laureatom oraz wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu nastąpi w Niedzielę Palmową w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej po zakończonej Mszy Świętej około godz. 12:30.

UWAGI KOŃCOWE

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 • Szczegółowych informacji udziela: Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna tel. (18) 444 80 78, e-mail ckip@lososina.pl.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora konkursu.

Kategorie: Aktualności